I am 4595 Days

 

28/12/2008

محرم

محرم، ماه ايثار و از جان گذشتگی است! ماه عشق و شور و فریاد است! ماه سرافرازی بر فراز نیزه هاست! ماه آمیختن با خون و آمیختن عشق است. سلام بر حسین (ع) ...


درساجان دوسال پیش بود که برای اولین بار در مراسم عزاداری امام حسین شرکت کردی، اون موقع تو نوزادی دو-سه ماهه بودی که معمولا فقط می خوابیدی و البته به صدا هم حساس بودی مثل همه نوزادها و با صدای آرومی از خواب میپریدی.
اولین شبی که من و بابا بعد از داشتن تو تصمیم گرفتیم در مراسم شرکت کنیم، خیلی نگران بودیم که تو از تراکم جمعیت نترسی. طولانی بودن راه هم یکی دیگر از نگرانی های ما بود، آخه فاصله بین خانه ما تا مرکز اسلامی در حدود 2 ساعت بود و برای نوزادی چون تو قطعا خسته کننده می بود. اما جالب است بدانی، که آن شبها تو آرام تر از همیشه در میان اون همه سروصدا و همهمه خوابیده بودی وهر از گاهی لبخندی میزدی. یادم میاید در آن لحظه خانم مسنی که کنار ما نشسته بود لبخندهای تو را به فال نیک گرفت و آن را نشانه ای از حضور ملائک برای بر آورده شدن حاجات دانست. قطعا در آن لحظه تو نادیده ها را میدیدی و این آرامش و عکس العمل تو باعث شد چند شب متمادی ما در مراسم شرکت کنیم.
امسال که تو بالغ تر و هوشیارتر شدی به طور قطع میتوانی ارتباط عمیق تری با چنین مراسمی برقرار کنی و من از آقا امام حسين می خواهم که تو را در پناهش حفظ کند.
من بی صبرانه منتظر روزی هستم که تو از من بپرسی و من نيز جواب سوالهای کودکانه ات را نسبت به این باورها بدهم.
 

مرکز اسلامی انگلیس  محرم 2007

مرکز اسلامی انگلیس  محرم 2007

 

 

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved