I am 4617 Days

 

 

تاريخ: 2010/04/24

نام فرستنده: ماما ن فريبا

يادداشت: سلام دخترك كوچولوي من دل مامان فريبا براي نوه ي خوشگل وكوچولوش و دختر وداماد عزيزش خيلي تنگ شده درساي ي گلم روز به روز كه مي گذرد كودكان نو جوان مي شود جوان ها بزرگ مي شوند بزرگ ها پير مي شوند وبعضي از بزرگ ها براي ديدن فرزندانشان ونوه هاي خوشگلشان حسرت مي خورند وبعضي از ان ها در اين راه وبا حسرت جان خود را به اسمان ميگشايند.ولي خدارا شكر خداوند به من نعمتي نصيب كرد كه بتوانم تو فرشته ي كو چولو را زودبه زود ببينم كه اين جاي بايد از مادر پدرت تشكر كنم درساخانم اخرين حرف مامان فريبا اين است كه دوست داره اميدوار است هرچه زود ترتو را ببيندو ارزو ي بعدي مامان فريبا زود بزرگ شدن توست كه بتواني نامه ها را زو د تر بخواني.مي بوسمت

 

Add comment

Copyright © Dorsa Naderi

All Rights Reserved